Κοινοτικό Συμβούλιο

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού ιδρήθηκε το 1999. Είναι μέλος της Ένωσης Κοινοτήτων Λαρνακας, Κύπρου καθώς επίσης και μέλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Επαρχίας Λάρνακας.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αβδελλερού της Επαρχίας Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Δημητριάδης Θεόδωρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ονουφρίου Αντωνία
Σύμβουλος Αναστασίου Παναγιώτης
Σύμβουλος Στράτος Τρεππίδης 
Σύμβουλος Γερασίμου Μάριος